main-image

Husorden

Opdateret Rødvig 12. maj 2022

INDLEDNING TIL HUSORDEN

Denne husorden er gældende for alle typer af boliger.

En husorden kan let blive opfattet som et ’nej-reglement’. Det er ikke tanken bag denne husorden. I et boligområde kan der bo rigtig mange mennesker sammen på et ikke særligt stort areal, nærmest som et lille samfund men hvor alle er forskellige, har forskellige forventninger og krav til at bo.

Vi skal kunne fungere sammen, og det er derfor nødvendigt med nogle regler og retningslinjer, som kan være med til at skabe et godt klima, tryghed og tilfredshed iblandt områdets beboere.

Det er i alles fælles interesse, at ejendommene og de frie arealer holdes i en pæn stand, da alle gerne vil have noget pænt at se på.

For at kunne fungere godt sammen med de beboere, der bor omkring os, er det vigtigt, at alle bestræber sig på, at tage hensyn til hinanden og forsøge at undgå̊ konflikter.

Det er derfor, vi har vores husorden i LEJ NYT, som er fællesnavnet for jeres udlejere: K. Jensen Ejendomme ApS, Kristian Bækhøj, Rasmus Giovanni, Sian Ejendomme ApS, Egelund I/S, Jakob Bækhøj og Poul Erik Olsgaard.

Husorden

Forsikring

Den enkelte beboer skal selv sørge for forsikring af indbo samt glas og kumme.
Skade på privat indbo er ikke dækket af ejendommens forsikring. Du skal især være opmærksom på at vandskade på indbo som følge af rør- eller gulvvarme sprængninger ikke er dækket af udlejers forsikringer.

Det betyder, at springer der et vandrør, og vandet ødelægger dine møbler, tæpper mv., så er det din egen private forsikring, der skal dække – eller dig selv. Det samme gør sig gældende ved brand og tyveri.

Affald

Alle skal overholde de retningslinjer for affaldssortering, som den pågældende bopæls kommune har.

Af hygiejniske grunde og for at undgå lugtgener skal køkkenaffald, kattegrus mv. samles i egnede plasticposer. Poserne lukkes grundigt inden affaldet lægges i affaldscontaineren.

Der er anvist på affaldsbeholdere, hvilke sorteringsordninger der er, afhængig af hvilket område man bor i.

Hvis man bor i områder med affaldsøer, er det vigtigt at affaldet komprimeres mest muligt, så der er plads til alles affald. Vi gør opmærksom på at hvis der ligger løst affald oven på beholderne eller rundt om, vil renovationsmedarbejdere ikke tømme skraldespandene, så undgå venligst det.

Storskrald

Nogle områder har storskraldsordninger. Hvis ikke det pågældende område har storskraldsordning, så er det dit eget ansvar at aflevere det på kommunens genbrugsplads.

I områder med affaldsøer, er det ikke tilladt at henstille storskrald i affaldsøer eller andre steder. Henstilling heraf vil blive bortskaffet for beboerens egen regning.

Antenne

Antenne eller parabol må ikke monteres.

Overvågning

Overvågning er kun tilladt at etablere på fritstående parcelhus. Det betyder det ikke er tilladt på rækkehuse og dobbelthus. Lejer skal selv sikre at regler for overvågning, GDPR mv. er overholdt. Hvis der er etableret overvågning skal lejer sørge for reetablering ved fraflytning, ellers bliver det gjort på lejer regning.

Adgangsveje og parkeringsforhold

I områder med fælles parkering, er indkørsel og parkering tilladt i det omfang skiltning og/eller afmærkning anviser.

I nogle områder er der tildelt en parkeringsplads til hver beboelse, hvilket vil være mærket på den enkeltes parkeringspladsen.

Ikke afmærkede parkeringspladser er alle fællesparkering.

Øvrig parkering er kun tilladt i det omfang skiltning og/eller afmærkning anviser, samt at det ikke er til gene for de øvrige bebor.

I områder med El-ladestandere, er disse alene til El-biler. Bilejer opfordres til at flytte bilen når den er opladt, således at den er tilgængelig for andre.

Biler og motorcykler må kun parkeres på de pladser der er beregnet til dette formål. Det er beboernes pligt, at sørge for gæster er informeret herom.

Trailere og campingvogne mv. må ikke henstilles i områder med fælles parkeringspladser og ej heller på fællesområder.

Snerydning

Det påhviler Grundejerforeningen at foretage grusning, saltning og snerydning af fællesarealer. Fortove/indkørsel ved boliger er lejers pligt til at holde.

Cykler og barnevogne

Cykler og barnevogne må ikke henstilles, så adgangsveje spærres.

Udluftning

De boliger som ikke har integreret mekanisk ventilation, bør udlufte 2-3 gange dagligt af 5-10 minutter, for at minimere fugtdannelse og risikoen for skimmelsvamp mv.

Sørg i øvrigt altid for at bruge emhætten når der laves mad. Hæng tøj til tørre udenfor eller brug en tørretumbler med kondensvirkning.

Støj, musik m.v.

Vis hensyn, når du benytter radio, fjernsyn, musikanlæg og -instrumenter.
Det er ikke tilladt at spille høj musik eller lave anden støjende adfærd som generer naboer.

Alle skal udvise hensyn og undgå støjende adfærd. Brug af støjende værktøj må kun finde sted i tidsrummet 08.00-20.00 på hverdage og i tidsrummet 10.00-18.00 på lørdag, søn- og helligdage. Dette gælder ikke for arbejde igangsat af Lej Nyt.

Fællesarealer

Fællesarealer – er alles ansvar og der opfordres til at vise hensyn til øvrige beboere.

Renholdelse af fællesarealer og egne

For at bevare et pænt og velholdt udseende af områderne, må der ikke efterlades cigaret skodder, flasker og andet affald på fællesarealerne.

Alle beboerne opfordres til at renholde, rydde op og gøre rent efter sig selv og deres gæster på såvel egne som fællesarealer.

Afløb

Afløb i boliger holdes rensede så oversvømmelser undgås. Der må ikke kastes affald og lignende i vasken eller toilettet.

Bleer, vat, avispapir og lignende skal i skraldespanden og ikke i toilettet for at undgå tilstopning af afløbsrør.

Ferie

Hvis man er bortrejst i kortere eller længere perioder, skal man sørge for, at postkassen ikke bliver overfyldt. Få en nabo eller andre til at tømme postkassen og se efter boligen.

Fodring af dyr

På grund af faren for at tiltrække rotter og andre skadedyr er det forbudt at fodre dyr ved at udlægge foder på terrasser og fællesarealer. 

Kontakt os


Åbningstider

Mandag til Fredag 08:00-20.00

Lørdag og Søndag 10:00-16:00

Kontakt os


Åbningstider

Mandag til Fredag 10:00-14.00

Lørdag til Søndag     Lukket

Søg bolig

LUK