main-image

Privatlivspolitik og persondatapolitik

Privatlivspolitik.

Lej Nyt´s behandling af personoplysninger

Lej Nyt er fællesbetegnelse for følgende virksomheder:

K. Jensen Ejendomme ApS, Kristian Bækhøj Larsen, Rasmus Giovanni (RG TAG), Sian Ejendomme ApS, Egelund I/S, Jakob Bækhøj Larsen og Poul-Erik Olsgaard. (herefter ”vi”, ”os” eller ”vores”)

Vi er dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger.

I det følgende kan du læse hvordan Lej Nyt behandler dine personoplysninger.

Vi anvender de oplysninger, som du giver os, for at kunne opfylde og servicere lejeaftalen med dig.

Dataansvarlig

Lej Nyt er dataansvarlig og sikrer at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Kontaktoplysninger:

K. Jensen Ejendomme ApS

CVR-nr. 37 43 71 90

Thorsvænge 44                    

4673 Rødvig

Kontaktperson: Tine Jensen

E-mail: admin@lejnyt.dk

Telefonnummer: 73707660

Hvilke oplysninger indsamles, og hvad bruges de til?

Vi indsamler, behandler og opbevarer generelt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at servicere lejeaftalen med dig. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type personoplysninger, vi skal indsamle, eller det kan være for at opfylde eller sikre en retstilstand.

Personoplysningerne behandles med hjemmel i artikel 6 i persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016).

Oplysninger i forbindelse med aftaleindgåelse

I forbindelse med indgåelse af en lejeaftale registrerer vi de oplysninger, som du selv afgiver til os i lejeaftalen mv. Vi behandler disse oplysninger for at kunne administrere og betjene dig som lejer samt for at overholde gældende lovgivning. Det omfatter som udgangspunkt følgende oplysninger på lejer: kontaktoplysninger, kontonummer og oplysninger om antal familiemedlemmer.

Personnummer

I forbindelse med tilmelding til forsyningsvirksomheder har vi behov for at modtage og videregive dit personnummer til forsyningsvirksomhederne (varme og el). Personnummeret anvendes af forsyningsvirksomheden til at foretage en entydig identifikation af dig. Personnummer bruges også til at oprette betalingsserviceaftale, betaling af husleje m.m.

Oplysninger om besøg på hjemmesiden www.lejnyt.dk

Oplysninger om hvilke dele af hjemmesiden der besøges, opsamles i logfiler sammen med IP-adresser. Oplysningerne anvendes til optimering af de besøgendes brug af hjemmesiden.

På hjemmesiden anvendes cookies, der er en lille tekstfil, som gemmes gennem din browser. De cookies, som vi anvender, indeholder ingen personlige oplysninger.

Udvalgte medarbejdere har adgang til de indsamlede oplysninger. Oplysningerne anvendes til og videregives i form af statistikker mv., uden angivelse af individuelle IP-adresser. Formålet med bearbejdelsen af statistik hentet fra cookies er at kunne tilbyde en bedre hjemmeside.

Google Analytics

Vi anvender Google Analytics til at analysere færden på hjemmesiden.

Dette sker med henblik på at optimere hjemmesiden og gøre den mere brugervenlig. I den sammenhæng anvendes bl.a. cookies til at føre statistik over antallet af brugere, tidsforbrug på hjemmesiden, samt hvilke undersider der besøges.

For at kunne varetage denne funktion sætter Google også cookies i dit terminaludstyr (tredjeparts-cookies).

Den anvendte IP-adresse videregives i forbindelse med Google Analytics målinger til Google.

Hvem har adgang til personoplysningerne

Vores medarbejdere har adgang til at bruge personoplysningerne. Dog kun i det omfang dette er nødvendigt for at kunne servicere dig som lejer eller for at overholde gældende lovgivning.

Personoplysningerne videregives alene til samarbejdspartnere, som arbejder for os, og har til opgave at varetage nødvendige funktioner for lejeforholdet.

Vi videregiver generelt oplysningerne til følgende kategorier af samarbejdspartnere: IT-leverandør (herunder hosting), bankforbindelse (med henblik på håndteringer af betalinger), og håndværksvirksomheder mv. som er engageret af os til at vedligeholde lejemålene, forsyningsvirksomheder (vand, varme og el), og offentlige myndigheder (hvis det er et lovkrav).

Personoplysningerne vil ikke blive videregivet til samarbejdspartnere uden for EU.

Hvor længe opbevares oplysningerne?

Personoplysningerne gemmes så længe du er lejer hos os.

Efter lejeforholdet er ophørt, gemmes personoplysningerne såfremt det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, herunder hvidvaskloven, bogføringsloven og gældende databeskyttelseslovgivning. Dette indebærer, at personoplysningerne normalt gemmes i op til 10 år efter lejeforholdet er ophørt.

Dine rettigheder

  • Du har ret til at få indsigt i og berigtiget de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme, eller er nødvendige for, at vi kan betjene dig som lejer.
  • Ret til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).
  • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne
  • Du har ret til en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du eksempelvis bestrider rigtigheden af oplysningerne, eller gør indsigelse mod behandlingen.

Du kan sende din anmodning til den under pkt. 2 angivne e-mailadresse. Din anmodning vil blive besvaret hurtigst muligt, og senest én måned efter, at vi har modtaget din anmodning. Ved komplicerede anmodning kan fristen forlænges med to måneder. Hvis anmodningen er åbenbart grundløs eller overdreven, kan anmodningen afvises, eller der kan opkræves et gebyr.

Klage

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet via e-mailadressen dt@datatilsynet.dk. Se yderligere kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk.

Ændring af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.

Persondatapolitik

HVEM ER VI?

Lej Nyt er fælles betegnelse for følgende virksomheder: K. Jensen Ejendomme ApS, Kristian Bækhøj Larsen, Rasmus Giovanni (RG TAG), Sian Ejendomme ApS, Egelund I/S, Jakob Bækhøj Larsen og Poul-Erik Olsgaard. (herefter ”vi”, ”os” eller ”vores”)   

Vi er dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på mail: admin@lejnyt.dk og telefon 73 70 76 60

HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI OG HVORFOR?

Lejere

Vi behandler blandt andet følgende almindelige personoplysninger for at kunne varetage og administrere lejemålet:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • Adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger

Vi behandler disse personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at kunne varetage administrationen af lejemålet og efterleve forpligtelser og rettigheder efter lejeaftalen, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, eller fordi behandlingen er nødvendig for at kunne forfølge legitime interesser, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Vi behandler endvidere følgende personoplysninger for at kunne tilmelde Betalingsservice og elforsyning

  • CPR-nummer

Vi behandler disse personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a eller databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

HVEM VIDEREGIVER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL?

Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at efterleve de rettigheder og forpligtelser, som følger af lejeaftalen, eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, der påhviler os som dataansvarlige.

EG strato, oprettelse af betalingsaftale, Andel Holding oprettelse af elaftale på den lejede bolig

HVORNÅR SLETTER/ANONYMISERER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål.

Vi opbevarer personoplysninger, så længe lejer bor til leje og efter endt lejeforhold opbevares nødvendige oplysninger i forbindelse med bogføringsloven, som er 5 hele regnskabsår.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Vi behandler dine personoplysninger i henhold til gældende persondatalovgivning og sørger altid for at passe bedst muligt på dine personoplysninger.

Det betyder, at vi især er opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger mod tilintetgørelse, tab eller ændring, mod uautoriseret offentliggørelse samt mod uautoriseret adgang eller kendskab til dine personoplysninger.

Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med beskyttelse af lejers personlige oplysninger, foregår ved at oplysninger vedr. lejer kun er elektronisk opbevaret, som er beskyttet af koder, som kun absolut nødvendige personer har adgang til. Og kun Allan Petersen, Tine Jensen og ejere har adgang til CPR – numre, andre medarbejder har adgang til mailadresser og telefonnumre, som også videre gives til håndværkere, når der skal laves service.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.

Dine rettigheder og klageadgang

 Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder over for os.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse: Du har i visse tilfælde ret til at få urigtige personoplysninger rettet.

Ret til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling: I visse tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til opbevaring.

Ret til indsigelse: I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Dette gælder blandt andet, når vi behandler dine personoplysninger efter persondataforordningens art. 6, litra 1, stk. f.

Ret til at få transmitteret personoplysninger (dataportabilitet): I visse tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til at klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du altid kontakte os på de kontaktoplysninger, som er angivet ovenfor.

Du kan læse mere om dine rettigheder og klagevejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Kontakt os


Åbningstider

Mandag til Fredag 08:00-20.00

Lørdag og Søndag 10:00-16:00

Kontakt os


Åbningstider

Mandag til Fredag 10:00-14.00

Lørdag til Søndag     Lukket

Søg bolig

LUK